Cursus voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trainingen Artikel 1 – Aanmelding

  1. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Beauty by Femke worden georganiseerd.
  2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Beauty by Femke.
  3. De overeenkomst heeft betrekking op de training die via de webshop of via persoonlijke contact is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.
  4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 – Bewijs van inschrijving

Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.

Artikel 3 – Betaling lesgeld

1. Het verschuldigde lesgeld dient 3 weken voor de trainingsdag te worden voldaan op bankrekeningnummer: NL58 RABO 0315.2772.38 t.n.v. Beauty by Femke.

2. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting,ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
3. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Beauty by Femke de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.

4. Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.
5. Privétraining. Wanneer een cursist schriftelijk overeenstemming heeft om een privétraining te volgen, wordt er 25% extra berekend boven op het ex. Btw tarief

Artikel 4 – Annulering van de aanmelding

1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Beauty by Femke, Dorpstraat 43A 6361EK Nuth. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 50% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 75% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur zal 100 % van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.2. Beauty by Femke behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

Artikel 5 – Tussentijds beëindigen van de training

1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.

2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 7 – Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

  1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
  2. Op het door Beauty by Femke ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.
  3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaaktdoor middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty by Femke.

Artikel 8 – Schade

1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.
2. Ook is de deelnemer ten alle tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

Artikel 9 – Diploma’s en Certificaten

1. Na het afronden van de training ontvangt de cursist een Certificaat. Dit certificaat ontvangt de cursist na afloop van de trainingsdag. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd mag Beauty by Femke het uitschrijven van een certificaat weigeren.

2. Aan diploma’s en certificaten van Beauty by Femke kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet Beauty by Femke bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Beauty by Femke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid.

Beauty by Femke behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Geheimhouding

1. Beauty by Femke en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty by Femke verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 12 – Overige bepalingen

1. Beauty by Femke is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Beauty by Femke de training verzorgt.
2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.