Privacy beleid

Beauty by Femke, gevestigd aan dorpstraat 41 6361 EK te Nuth , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty by Femke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze database

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Beauty by Femke geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Indien het in de toekomst wel noodzakelijk wordt geacht om deze gegevens te verwerken dan zullen wij dit alleen doen met uw toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty by Femke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Beauty by Femke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beauty by Femke neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van beauty by Femke) tussen zit. Beauty by Femke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Salonized gevestigd aan de Herengracht 575 1017 CD te Amsterdam, Salonized biedt Beauty by Femke een software aan ten behoeve van onder meer boekhouding, agenda-, klanten- en afsprakenbeheer en verwerkt in die hoedanigheid (bijzondere) persoonsgegevens voor de klanten van Beauty by Femke. Indien Salonized kennis krijgt van een incident dat een (wezenlijke) impact kan hebben op de beveiliging van de Persoonsgegevens van de klanten van Beauty by Femke, zal zij Beauty by Femke daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en in alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen of te beperken. Salonized zal, voor zover redelijk, Beauty by Femke ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aan zien van het geconstateerde incident.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beauty by Femke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Voor- en achternaam: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Adresgegevens: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Telefoonnummer: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • E-mailadres: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Geboortedatum: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Geslacht: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze database: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Facturen: tot 5 jaar na laatste contactmoment i.v.m. de belastingdienst / belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty by Femke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beauty by Femke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beauty by Femke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty byFemke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar beautybyfemke@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauty by Femke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via beautybyfemke@hotmail.com.